Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2017 – Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου – Ψήφιση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο