Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2019 -Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Κοινότητας Περδίκκα της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 280/2019 – Μετονομασία της συσταθείσας επιτροπής από Επιτροπή Αστικού Δικτύου Πτολεμαΐδας σε Επιτροπή Αστικού Δικτύου Δήμου Εορδαίας – συμπλήρωση της 234/2019 ΑΔΣ.
January 24, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 282/2019 – Αποδοχή των πράξεων ένταξης στο « Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», ΜΕΤΡΟ 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD-LEADER” του ΠΑΑ 2014-2020, ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: « Στήριξη υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER) »ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωρίων σε αγροτικές περιοχές»
January 24, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2019 -Γνωμοδότηση για τον καθορισμό χρήσης γης σε παραχωρούμενη έκταση στην Κοινότητας Περδίκκα της ΔΕ Πτολεμαΐδας του Δήμου Εορδαίας για κοινωφελή σκοπό και συγκεκριμένα για την εγκατάσταση αντλιοστασίου της ΔΕΥΑ

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 281/2019 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο