Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 266/2017 – Απόδοση πάγιας προκαταβολής προέδρων Τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας

Accessibility
Κλείσιμο