Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 259/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

Accessibility
Κλείσιμο