Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 258/2017 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο του Δήμου μας λόγω διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Accessibility
Κλείσιμο