Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 256/2019 – Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πύργων του Δήμου Εορδαίας

Accessibility
Κλείσιμο