Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 25/2018 – Αναδοχή χρέους της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης ΑΝΔΕΠ και ψήφιση σχετικής πίστωσης

Accessibility
Κλείσιμο