Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 250/2019 – Αντικατάσταση μελών στην Επιτροπή Διαχείρισης προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε .

Accessibility
Κλείσιμο