Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 246/2019 – Πρόσληψη τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών βάσει της συμπληρωματικής 3Κ προκήρυξης ΑΣΕΠ

Accessibility
Κλείσιμο