Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να κατασκευάσει εντός αυτής το κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Ανακυκλώσιμων υλικών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 238/2017 – Έγκριση υποβολής πρότασης έργου του Δήμου Εορδαίας με τίτλο : ‘’ Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην ΤΚ Πύργων’ στην πρόσκληση 44 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020με τίτλο: « Δράσεις ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών προσχολικής εκπαίδευσης» στην επενδυτική προτεραιότητα 10a και στο ειδικό στόχο 1111 «Δημιουργία σύγχρονων υποδομών Γ’θμιας Εκπαίδευσης και βελτίωση-ολοκλήρωση υποδομών Α’Θμιας και Βθμιας εκπαίδευσης » που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
September 28, 2017
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 240/2017 – Αποφασίσθηκε η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Εορδαίας και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου Επισκευή κυκλοφοριακών κόμβων Περδίκκα
September 28, 2017

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Αποφασίσθηκε η παραχώρηση κατά χρήση δημοτικής έκτασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ για να κατασκευάσει εντός αυτής το κέντρο Επαναχρησιμοποίησης Ανακυκλώσιμων υλικών

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 239/2017 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο