Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2019 – Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του Δήμου

Accessibility
Κλείσιμο