Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 233/2017 – Απ’ ευθείας ανάθεση εκμίσθωσης χώρου εγκατάστασης και λειτουργίας ΛΟΥΝΑ – ΠΑΡΚ

Accessibility
Κλείσιμο