Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2020 – Aποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή του συνολικού ποσού 594.095,20 €

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 22/2020 – Έγκριση μέτρων Κυκλοφορίας για την εκτέλεση του έργου « Κατασκευή αγωγού τηλεθέρμανσης για την διασύνδεση του Υποσταθμού περιοχής ν 7 με το δίκτυο διανομής Γ φάσης της Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας.
July 17, 2020
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 24/2020 – Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εορδαίας»
July 17, 2020

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2020 – Aποδοχή της πράξης ένταξης με τίτλο : «Δράσεις βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5030897 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» β)αποδοχή προϋπολογισμού πράξης και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για την εγγραφή του συνολικού ποσού 594.095,20 €

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 23/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο