Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 229/2018 – Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου για υπογραφή σχετικών συμβολαίων με την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Accessibility
Κλείσιμο