Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 215/2019 – Έγκριση 7ης παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΡΟΣΕΡΟΥ

Accessibility
Κλείσιμο