Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 209/2019 – Αποφασίσθηκε η τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 και η λογιστική τακτοποίηση ετών 2017-2018

Accessibility
Κλείσιμο