Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 20/2019 – Ανάθεση αρμοδιότητας Δημοσίων Σχέσεων Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Εορδαίας στους Προέδρους αυτών

Accessibility
Κλείσιμο