Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 189/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ»

Accessibility
Κλείσιμο