Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 187/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο « Ανακατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Κρυόβρυση της ΤΚ Αρδασσας του Δήμου Εορδαίας »

Accessibility
Κλείσιμο