Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 184/2018 – Έγκριση παράταση προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΔΕ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ»

Accessibility
Κλείσιμο