Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 183/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Accessibility
Κλείσιμο