Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 181/2017 – Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια σίτισης μαθητών Μουσικού σχολείου Πτολεμαΐδας

Accessibility
Κλείσιμο