Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 179/2020 – Αποδοχή ποσού από επιχορήγηση του Υπ. ΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους

Accessibility
Κλείσιμο