Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2020 – Αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ από το πρόγραμμα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » με το ακρωνύμιο ‘’RESPONSE

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 169/2020 – Αποδοχή ποσού 150.000,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί χρηματοδότηση του Δήμου, από το Πρόγραμμα « ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» και την πρόσκληση με τίτλο: «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» ενόψει της διενέργειας προμήθειας και υποβολής αιτήματος χρηματοδότηση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2κμ».
February 15, 2021
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 171/2020 – Αποφασίσθηκε η χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου
February 17, 2021

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2020 – Αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηματοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ από το πρόγραμμα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » με το ακρωνύμιο ‘’RESPONSE

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 170/2020 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο