Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 166/2019 – Αποδοχή ποσού 15.554,83 € που αφορά την καταβολή εφάπαξ βοηθήματος λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου του ΚΟΙΠΠΑΠ

Accessibility
Κλείσιμο