Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 165/2020 – Διαγραφή μισθωμάτων ύστερα από διακοπή σύμβασης κοινοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Γαλάτειας και κατάπτωση Εγγυητικής

Accessibility
Κλείσιμο