Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 162/2018 – Τρόπος εκτέλεσης του έργου Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην ΤΚ Εμπορίου του Δήμου Εορδαίας – τροποποίηση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
September 6, 2018
Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 164/2018 – Υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Τίτλος έργου Δήμου Εορδαίας : «Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων Δήμου Εορδαίας»
September 6, 2018

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Έγκριση επιβεβλημένης μετακίνησης εκτός έδρας Δημάρχου και ψήφιση οδοιπορικών εξόδων.

Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 163/2018 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο