Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 158/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. Απόφαση ΔΕΠ σχετικά με την χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων

Accessibility
Κλείσιμο