Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 155/2017 – Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου Δίκτυο Διασύνδεσης Ταμιευτήρια Φράγματος με το υφιστάμενο αρδευτικό Δίκτυο Μηλοχωρίου

Accessibility
Κλείσιμο