Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 148/2018 – Έγκριση της υπ’αριθ. 29/2018 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ με θέμα «’Έγκριση απολογισμού οικονομικού Έτους 2017»

Accessibility
Κλείσιμο