Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 146/2021 – Ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων του προγράμματος “Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα φάση με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”

Accessibility
Κλείσιμο