Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 142/2017 – Αποδοχή ποσού 6.049,35 € από πιστώσεις ΣΑΕΠ 041 για το υποέργο « « Αντικατάσταση ειδών υγιεινής με είδη υγιεινής ΑΜΕΑ σε δύο W C του Κολυμβητηρίου Πτολεμαΐδα

Accessibility
Κλείσιμο