Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 137/2019 – Λήψη απόφασης για την καταστρογή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06)

Accessibility
Κλείσιμο