Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 135/2018 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργου ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΚ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ

Accessibility
Κλείσιμο