Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 125/2018 – Έγκριση παράτασης προθεσμίας περάτωσης εργασιών για το έργο «Ανακατασκευή περίφραξης κοιμητηρίων Τ.Κ. Δροσερού» με αριθμ. μελέτης 16/2017

Accessibility
Κλείσιμο