Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 111/2018 – Έγκριση γινόμενης μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου και έγκριση οδοιπορικών εξόδων

Accessibility
Κλείσιμο