Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 109/2018 – Έγκριση των υπ.αριθμ. 25/2018 και 27/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΠΑΠ σχετικά με «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2018» και «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Προέδρου».

Accessibility
Κλείσιμο