Αρ. Απόφασης Δ.Σ. 101/2020 – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής τεσσάρων (4) οχημάτων από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και ενός (1) Σαρώθρου από την εταιρεία Trans Adriatic Pipeline (TAP) AG Greece.

Accessibility
Κλείσιμο