Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχου τέλεσης πολιτικών γάμων

Ετήσιο πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας 2019-2020
September 9, 2019
Ενημέρωση Δημοσιογράφων και Μ.Μ.Ε.
September 18, 2019

Απόφαση Δημάρχου – Ορισμός Αντιδημάρχου τέλεσης πολιτικών γάμων

ptolemaios

 

     

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                                 Πτολεμαΐδα   17/9/2019

                                                                                                      Αριθμ. Πρωτ.:   18370

                                                                                                     Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου: – 509/2019 –

ΑΔΑ: 6078ΩΡ6-9ΓΞ

 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

…………………………………

Τηλέφωνο       :2463350100

Fax                  :2463350150

Email: grdhmarxou@ptolemaida.gr

www.ptolemaida.gr

                                                                               

Απόφαση Δημάρχου για την τέλεση πολιτικών γάµων

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010).
  2. Τις διατάξεις του ν. 1250/1982 «Για την καθιέρωση του πολιτικού γάµου» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 46/7-4-1982).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 2) του π.δ. 391/1982 «Για τη ρύθµιση λεπτοµερειών σχετικά µε την τέλεση των πολιτικών γάµων, τη χορήγηση της άδειας γάµου και το περιεχόµενο της βεβαιωτικής πράξης για την τέλεση πολιτικών ή θρησκευτικών γάµων» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 73/18-6-1982).
  4. Την υπ αρίθμ. 491/17930/11-9-2019 απόφαση του Δηµάρχου περί ορισµού αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Όπως η τέλεση των πολιτικών γάμων, στο Δήμο Εορδαίας και συγκεκριμένα στις Δημοτικές Ενότητες Πτολεμαΐδας, Μουρικίου, Αγίας Παρασκευής και Βερμίου καθώς επίσης και στην Κοινότητα Βλάστης θα πραγματοποιούνται για την τρέχουσα Δημοτική Αρχή και μέχρι λήξης της παρούσας απόφασης κάθε Παρασκευή στα Δημαρχεία των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Εορδαίας και συγκεκριμένα :

1.Ορίζουμε την κ. Μαρία Αντωνιάδου, Αντιδήμαρχο Δημοσίων Σχέσεων, υπεύθυνη για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Πτολεμαΐδας

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται η ανωτέρω, τους Πολιτικούς Γάμους θα τελεί η Δημοτική Σύμβουλος  κ. Αναστασία Πράπα.

  1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μηλοχωρίου κ. Ανδρέα Τριανταφυλλίδη υπεύθυνο για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Μουρικίου.

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο ανωτέρω, τους Πολιτικούς Γάμους θα τελεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αναρράχης κ. Κοσμάς Κωτσίδης.

  1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αγίου Χριστοφόρου κ. Ευάγγελο Συχουνίδη υπεύθυνο για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Αγίας Παρασκευής

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο ανωτέρω, τους Πολιτικούς Γάμους θα τελεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καρυοχωρίου κ. Παύλος Κουτουκλέρ.

  1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Κομνηνών κ. Παντελή Τσιλφίδη υπεύθυνο για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Δημοτική Ενότητα Βερμίου

Εάν απουσιάζει ή κωλύεται ο ανωτέρω, τους Πολιτικούς Γάμους θα τελεί ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανατολικού κ. Αντώνιος Τσακιρίδης.

  1. Ορίζουμε τον Πρόεδρο της Κοινότητας Βλάστης κ. Ιωάννης Τζιούμαρης υπεύθυνο για την τέλεση Πολιτικών Γάμων στην Κοινότητα Βλάστης.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευθεί μία (1) φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

Κοινοποιείται:

1) Δ/νση Διοίκησης -Τμήμα Πρωτ/λου- Διεκ/σης και Γεν. Αρχείου

2) Δ/νση Διοίκησης- Τμήμα Διοικητικού

3) Ληξιαρχεία

4) Γραφείο Προσωπικού            

5) Αρμόδιους Αντιδημάρχους & Προέδρους Κοινοτήτων          

 

Accessibility
Κλείσιμο