Αρ. Απόφασης 19/2016 – Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» σχετικά με «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 5.685,40 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης

Αρ. Απόφασης 17/2016 – Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017
July 19, 2016
Αρ. Απόφασης 18/2016 – Κατανομή ποσού ( Α κατανομή ) στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Εορδαίας
July 19, 2016

Αρ. Απόφασης 19/2016 – Αποφασίσθηκε η έγκριση της υπ.αριθμ. 12/2016 Απόφασης του ΝΠΔΔ «ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π» σχετικά με «Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 5.685,40 ευρώ για την υπογραφή της σύμβασης

Αριθμός Απόφασης – 19/2016 – Δείτε την απόφαση εδώ

Accessibility
Κλείσιμο