Αντιδήμαρχοι 2014-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 383/14256/29-06-2018 ΑΔΑ: 9ΕΟΚΩΡ6-Ν4Π

Σχετικά με την αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

(τροποποητική της υπ. αριθμ. 176/14-3-2017 περί ορισμού Αντιδημάρχων)

Πτολεμαϊδα 29-06-2018

Αρ. Πρωτ. 14256

Αρ. Αποφ. Δημάρχου -383-

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης Δημάρχου.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
 2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις των παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 και επομένως από τους πέντε (5) Αντιδημάρχους δικαιούνται αντιμισθίας οι τρείς (3).
 5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013
 6. Την 92/2014 Απόφαση του Πολυμελές πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν 18ης & 25ης Μαΐου  2014 .
 7. Το από 31-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.
 8. Την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
 9. Την από αριθμ. πρωτ.: 12628/07-06-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Καραφουλίδη Ανέστη του Χαραλάμπου.
 10. Τις παρούσες  ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας του Δήμου Εορδαίας και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 • ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την παραίτηση του κ. Ανέστη Καραφουλίδη του Χαραλάμπου από την θέση του Αντιδημάρχου του Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθμ. υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων στον εξής τομέα :

     Β)  Στον κ.  Ιορδανίδη Φώτιο του  Ιωάννη αναθέτουμε τους Τομείς :

           α)  Τομέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης μελετών και επίβλεψη έργων – εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων υπαίθριων χώρων και εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού δικτύων και τεχνικών συνεργείων.
 2. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 1. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 2. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 3. Η προστασία των κτιριακών υποδομών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 4. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Η εποπτεία της μελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δημοτικά Προγράμματα χρηματοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ, Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ)
 6. Η παρακολούθηση θεμάτων Κτηματολογίου και ακινήτων του Δήμου.
 7. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
 8. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
 9. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

    β)  Τομέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία και η αξιοποίηση  των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση  των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 5. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 6. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων
 8. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ιορδανίδη Φώτιο τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Αριστερίδης και αντίστοιχα.

Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ  94/3879/09-02-2018   ΑΔΑ: 6ΦΧΨΩΡ6-ΠΟΞ)

Σχετικά με την αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου

(τροποποιητική της υπ. αριθμ. 176/14-3-2017 περί ορισμού Αντιδημάρχων)

Πτολεμαϊδα 09-02-2018

Αρ. Πρωτ. 3879

Αρ. Αποφ. Δημάρχου -94-

ΘΕΜΑ:  Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 Απόφασης Δημάρχου.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), αναφορικά µε τον ορισµό των Αντιδηµάρχων και την αναπλήρωση του ∆ηµάρχου.
 2. Την υπ’ αριθµ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ∆ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει. 3. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 59 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α’ όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’), και την παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α’) και επομένως μπορεί να ορισθούν έως πέντε (5) Αντιδήμαρχοι.
 3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.
 4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Εορδαίας εμπίπτει στις διατάξεις των παρ.3ε και 3στ του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 και επομένως από τους πέντε (5) Αντιδημάρχους δικαιούνται αντιμισθίας οι τρείς (3).
 5. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013
 6. Την 92/2014 Απόφαση του Πολυμελές πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν 18ης & 25ης Μαΐου  2014 .
 7. Το από 31-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.
 8. Την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων
 9. Την από αριθμ. πρωτ.: 2720/31-01-2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου κ. Ευθύμιου Παπά του Ιωάννη.
 10. Τις παρούσες  ανάγκες της εύρυθµης λειτουργίας του Δήμου Εορδαίας και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του και τις διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες σε ότι αφορά τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες ανά Αντιδήμαρχο.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

 • ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ την παραίτηση του κ. Ευθύμιου Παπά του Ιωάννη από την θέση του Αντιδημάρχου του Δήμου Εορδαίας σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το άρθρο 54 παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ο οποίος είχε οριστεί σύμφωνα με την αριθμ. υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.
 • ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ την υπ’ αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων ανά τομέα ως εξής :

Γ)  Στον κ.  Γεώργιο Χαΐτίδη του Στεφάνου  αναθέτουμε επιπλέον το :

    Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων,  η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η λειτουργία του Κυνοκομείου

Ε)  Στον κ.  Δημήτριο Πολυχρονίδη του Αναστασίου  αναθέτουμε τους Τομείς :

          α )  Τομέας Καθαριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.
 3. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
 4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 5. Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Η συνεχής παρακολούθηση των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.

.

  β) Τομέας  Εύρυθμής Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια  Εορδαίας στον  οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 2. Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

γ) Τομέας ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται :

 1. Μετεγκαταστάσεων

Στ)  Στον κ.  Ιωάννη Αριστερίδη του Παναγιώτη αναθέτουμε επιπλέον τους Τομείς :

  α)  Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 2. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

      β) Τομέας Νεολαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

      γ) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών  εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

     δ)  Τομέας  Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού
 • Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε)  Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

    στ)  Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.
 1. Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

       Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Σερσέμη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος Πολυχρονίδης και αντίστροφα .

   Κατά τα άλλα σε ότι αφορά τις καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητες, την αναπλήρωση κάθε Αντιδημάρχου καθώς και την αναπλήρωση του Δημάρχου ισχύει η αριθμ. 176/7075/14.03.2017 (ΑΔΑ: ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ) προγενέστερη Απόφαση Δημάρχου.

   Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της και εντέλλεται να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην Διαύγεια.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ (υπ. αριθμ. 176/14-3-2017)

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ & ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  (ΑΡΘΡΟ 59)

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58, 59, 61 και 282 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.3ε & 3στ του Ν. 4051/2012 με τις οποίες αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 σχετικά με τον αριθμό των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθίας
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ Α’ 256- 31/12/2012)
 4. Τις διατάξεις των άρθρων 75 και 76 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων) και του άρθρου 94 του Ν 3852/2010.
 5. Τα διαλαμβανόμενα στην Εγκύκλιο 43/30565/6.8.2014 του Υπουργείου Εσωτερικών
 6. Τις διατάξεις της Παραγράφου ΣΤ: Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Υποπαράγραφος ΣΤ1, Εδάφιο 1.Α του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α’ 222/12.11.2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016.
 7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 και άρθρου 7 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85/11.4.2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ε’ και στ’ του Νόµου 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40/29.2.2012) «Ρυθµίσεις συνταξιοδοτικού περιεχοµένου και άλλες επείγουσες ρυθµίσεις εφαρµογής του Μνηµονίου συνεννόησης του ν. 4046/2012» αναφορικά με τον ορισμό αντιδημάρχων οι οποίοι δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία
 9. Τον Οργανισµό Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Εορδαίας ΦΕΚ Β’ 823/09.04 .2013
 10. Την 92/2014 Απόφαση του Πολυμελές πρωτοδικείου Κοζάνης με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των Δημοτικών Εκλογών του Δήμου Εορδαίας που διενεργήθηκαν 18ης & 25ης Μαΐου  2014 .
 11. Το από 31-08-2014 Πρακτικό Ορκωμοσίας του Δήμου Εορδαίας.
 12. Την ανάγκη της εύρυθµης λειτουργίας του ∆ήµου και των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του.

13.Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο ΕΟΡΔΑΙΑΣ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 45.592 κατοίκους.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, με θητεία δυόμιση ετών, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή από 14/03/2017 έως και 31/08/2019 τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας:

 1. Ιωάννη Αριστερίδη
 2. Ανέστη Καραφουλίδη
 3. Γεώργιο Χαΐτίδη
 4. Κωνσταντίνο Σερσέμη
 5. Ευθύμιο Παπά
 6. Δημήτριο Πολυχρονίδη

    μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:

   Α)  Στον κ.  Ιωάννη Αριστερίδη του Παναγιώτη αναθέτουμε τους Τομείς :

           α)  Τομέας  Διοίκησης και Οικονομικών στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία και παρακολούθηση των εσόδων που αφορούν την εκμίσθωση Δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων και ακινήτων.
 2. Η  οικονομική διαχείριση  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων
 3. Η εποπτεία της έκδοσης αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων (πεζοδρόμια, πεζοδρόμων, ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, έκθεσης εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών, διαφημίσεων, χώρων εισόδου – εξόδου αυτοκινήτων κ.λ.π.).
 4. Η εποπτεία των αρμοδίων υπηρεσιών για επιβολή και είσπραξη παντός είδους φόρων τελών, δικαιωμάτων, παραβάσεων και προστίμων (ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων, τοποθέτηση οικοδομικών υλικών, εμπορευμάτων διαφήμισης, ελεγχόμενης στάθμευσης παρεπιδημούντων, ακαθάριστα έσοδα καταστημάτων).
 5. Η εκμετάλλευση των βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.
 6. Οργάνωση και ομαλή λειτουργία του Γραφείου Προμηθειών.
 7. Η διαχείριση, η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση της δημοτικής και κοινοτικής περιουσίας και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών κτιρίων.
 8. Η διαχείριση και εκμετάλλευση δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, καθώς και αποκαλυπτόμενων καλλιεργητικών εκτάσεων που τους παραχωρούνται από το Δημόσιο.
 9. Την εποπτεία όλων των σχετικών αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο κεφάλαιο ΙΙ του κώδικα που ασκούν οι Δήμοι και οι Κοινότητες  σε τοπικό επίπεδο, κρατικού χαρακτήρα  οι οποίες τους έχουν ανατεθεί για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

    β)  Τομέας Διοικητικών θεμάτων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
 2. Τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια

     Β)  Στον κ.  Ανέστη Καραφουλίδη του Χαραλάμπου αναθέτουμε τους Τομείς :

           α)  Τομέας Τεχνικών Έργων στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου και συγκεκριμένα την εποπτεία και ευθύνη της Δ/νσης μελετών και επίβλεψη έργων – εκτέλεσης έργων οδοποιίας, κτιριακών έργων υπαίθριων χώρων και εκτέλεσης έργων ηλεκτροφωτισμού δικτύων και τεχνικών συνεργείων.
 2. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η συμμετοχή του σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 1. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων, όπως ο έλεγχος σήμανσης των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και της τήρησης των υποχρεώσεων αυτών που εκτελούν έργα και εναποθέτουν υλικά και εργαλεία στις οδούς του δημοτικού ή κοινοτικού δικτύου, η λήψη μέτρων και ο έλεγχος για την προστασία από επικίνδυνες οικοδομές, από έλλειψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται και γενικότερα από δραστηριότητες που εγκυμονούν κινδύνους για τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων.
 1. Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων.
 2. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
 3. Η προστασία των κτιριακών υποδομών για την στέγαση Σχολών Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
 4. Η εποπτεία αρμοδιοτήτων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/νσης Περιβαλλοντικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 5. Η εποπτεία της μελέτης και όλης της διαδικασίας ένταξης έως το στάδιο της υλοποίησης της στα Ευρωπαϊκά, Κρατικά, Τοπικά και δημοτικά Προγράμματα χρηματοδότησης( 4ο ΕΣΠΑ, Θησέας, Τοπικός Πόρος ΣΑΤΑ κλπ)
 6. Η παρακολούθηση θεμάτων Κτηματολογίου και ακινήτων του Δήμου.
 7. Η εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών.
 8. Η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής τους.
 9. Η μελέτη, κατασκευή  βιοτεχνικών κέντρων και κτιρίων στις ειδικές βιοτεχνικές και βιομηχανικές ζώνες που καθορίζονται στο πλαίσιο του πολεοδομικού και του χωροταξικού σχεδιασμού.

    β)  Τομέας Περιβάλλοντος στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία και η αξιοποίηση  των τοπικών φυσικών πόρων και περιοχών,  των ήπιων ή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση  των σχετικών έργων και εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Η εκπόνηση τοπικών προγραμμάτων για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 3. Η μελέτη, διαχείριση και εκτέλεση προγραμμάτων οικιστικής και πολεοδομικής ανάπτυξης.
 4. Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων, η προστασία του εδάφους και η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιφέρειά τους.
 5. Η λήψη μέτρων για την αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών όπου αναπτύσσεται εκμετάλλευση ορυκτού πλούτου και εγκαθίστανται μονάδες επεξεργασίας υγρών και στερεών αποβλήτων.
 6. Η συμμετοχή τους σε θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και χρήσεων γης, όπως αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
 7. Ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων
 8. Η εξασφάλιση και διαρκής βελτίωση των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών στις πόλεις και τα χωριά όπως η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων, έργων ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων χώρων, η δημιουργία χώρων πρασίνου, χώρων αναψυχής, πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων.

   Γ)  Στον  κ. Γεώργιο Χαΐτίδη του Στεφάνου αναθέτουμε τους Τομείς (*) :

α) Τομέας Ποιότητας Ζωής και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών  στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η ρύθμιση της κυκλοφορίας, ο καθορισμός πεζοδρόμων, μονοδρομήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας, η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα η λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Ο καθορισμός, συντήρηση και εκμετάλλευση υπόγειων και υπέργειων χώρων στάθμευσης, καθώς και ο έλεγχος της στάθμευσης των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Ο καθορισμός των χώρων και των όρων λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των εμποροπανηγύρεων, για άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, που διενεργούνται στον Δήμο Εορδαίας, κατά τη σχετική νομοθεσία, καθώς και των χώρων για την προσωρινή διαμονή μετακινούμενων πληθυσμιακών ομάδων.
 4. Η ίδρυση, συντήρηση και διαχείριση δημοτικών και κοινοτικών αγορών.
 5. Ο καθορισμός χώρων για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης, καθώς και ο προσδιορισμός ειδικότερων προδιαγραφών κατασκευής και προϋποθέσεων τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, σύμφωνα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας.
 6. Την έκδοση των αδειών στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης καθώς και την σφράγιση των καταστημάτων κατά εφαρμογή του Νόμου.
 7. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών.
 8. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους.
 9. Η ονομασία των οδών, πλατειών, η τοποθέτηση πινακίδων πληροφορίας και η αρίθμηση κτισμάτων.
 10. Η συμμετοχή στο έργο της αστικής συγκοινωνίας και η διενέργεια μεταφοράς για τη μετακίνηση κατοίκων της περιοχής τους, καθώς και η μεταφορά για την εξυπηρέτηση και την αναψυχή αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 83 και στη σχετική νομοθεσία.

β)  Τομέας Πολιτικής Προστασίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Ο συντονισμός και η επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών που συμβαίνουν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας.
 2. Η διατύπωση εισήγησης για το σχεδιασμό πολιτικής προστασίας της περιοχής τους, στο πλαίσιο του ετήσιου εθνικού σχεδιασμού και η εφαρμογή των προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων που αφορούν την περιοχή τους στο πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού.
 3. Η διάθεση και ο συντονισμός δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών της περιφέρειάς τους.

 

   Δ)  Στον  κ. Κωνσταντίνο Σερσέμη του Μιχαήλ  αναθέτουμε τους Τομείς :

     α)Τομέας Πρασίνου στα διοικητικά όρια του Δήμου μας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η υπευθυνότητα δενδροφυτεύσεων, συντήρησης – καθαριότητας πάρκων, συντήρηση πλατειών, νησίδων, πεζοδρομίων, του οδικού δικτύου.
 2. Η υπευθυνότητα συντήρησης Δημοτικών Κτιριακών εγκαταστάσεων.
 3. Η υπευθυνότητα των συνεργείων του Δήμου καθώς και τη συντήρηση των μηχανημάτων και τον εξοπλισμό πρασίνου και συνεργείων.
 4. Η υπευθυνότητα Δημοτικού Φωτισμού σε κοινόχρηστους χώρους.
 5. Η λειτουργία πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής.

β)Τομέας Ανάπτυξης  στον οποίο περιλαμβάνονται:

 1. Θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίες, Αλιείας)
 2. Προβολής τουρισμού
 3. Γραφείο υποστήριξης όλων των θεμάτων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, (ίδρυση ΚΔΑΠ ΑμΕΑ, προσβασιμότητα κ.λ.π.)
 4. Διαχείριση των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με τις χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης, που αφορούν στα παραπάνω αντικείμενα.
 5. Προώθηση και συντονισμό υλοποίησης προγραμμάτων που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.

 

   Ε)  Στον κ.  Ευθύμιο Παπά του Ιωάννη  αναθέτουμε τους Τομείς :

          α )  Τομέας Καθαριότητας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της δημοτικής επικράτειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.
 2. Η υπευθυνότητα για την καθαριότητα και τη συντήρηση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού καθαριότητας.
 3. Η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση αποθηκευτικών χώρων υγρών καυσίμων.
 4. Η παροχή συνδρομής στην αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία, με κάθε πρόσφορο μέσο που διαθέτουν, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, ιδίως σε περιοχές που έχουν δασικό χαρακτήρα.
 5. Η παρακολούθηση θεμάτων διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Η συνεχής παρακολούθηση των παλαιών χωματερών, η αποτροπή δημιουργίας νέων.
 2. Πρόγραμμα αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων, η περισυλλογή και εν γένει η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα και η λειτουργία του Κυνοκομείου.

  β) Τομέας Εύρυθμης Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοτικών Εγκαταστάσεων στα διοικητικά όρια  Εορδαίας στον  οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προστασία του καταναλωτή με τη δημιουργία Γραφείων Ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με θέματα που αφορούν τα δικαιώματά του, την ποιότητα των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και το περιβάλλον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
 2. Μηχανοργάνωση της αποθήκης του Δήμου.

γ) Τομέας ανάπτυξης στον οποίο περιλαμβάνονται :

 1. Μετεγκαταστάσεων

Στ)  Στον κ.  Δημήτριο Πολυχρονίδη του Αναστασίου αναθέτουμε τους Τομείς :

  α)  Τομέας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης του Δήμου και της Κοινότητας.
 2. Την υποστήριξη και  κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση.
 3. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε΄ του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

      β) Τομέας Νεολαίας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Τη Συμβουλευτική Αγωγή και Δράσεις Νεολαίας, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, των θεμάτων Νεολαίας, το Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας, τη χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

      γ) Τομέας Πολιτισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών  εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά.
 2. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού

     δ)  Τομέας  Απασχόλησης στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα τοπικά σχέδια και προγράμματα δράσης και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή και ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών ανέργων, στο πλαίσιο των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών.
 • Προώθηση και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης, με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες και κυρίως των πληθυσμών των ορεινών, αγροτικών και νησιωτικών περιοχών, στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού
 • Συμβολή στην απορρόφηση του εργατικού δυναμικού της περιοχής τους με την ανάπτυξη συμβουλευτικών δράσεων που παρέχονται δωρεάν προς τους ανέργους, με στόχο την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους για την εξεύρεση απασχόλησης, καθώς και στην προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία Δημοτικών και Κοινοτικών Γραφείων Ενημέρωσης για την Απασχόληση, σε συνεργασία με τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις της περιοχής τους.

ε)  Τομέας  Αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 1. Παρακολούθηση αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως δημοτικών και κοινοτικών γυμναστηρίων, αθλητικών κέντρων και δημοτικών και κοινοτικών χώρων άθλησης.
 2. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.

    στ)  Τομέας Παιδείας στον οποίο περιλαμβάνονται, ιδίως:

 • Η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας.
 1. Τις αρμοδιότητες της παιδείας, του πολιτισμού και του αθλητισμού στον οποίο περιλαμβάνεται, ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ΄ του ν. 3463/06 και τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή κυρώσεων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

    Από το σύνολο των έξι (6) ορισθέντων Αντιδημάρχων δικαιούνται την κατά νόμο αντιμισθία οι τέσσερις (4) εξ αυτών, ήτοι οι κ.κ Γεώργιο Χαΐτίδη, Κωνσταντίνο Σερσέμη, Ευθύμιο Παπά, Δημήτριο Πολυχρονίδη.

   Οι κ.κ. Ιωάννη Αριστερίδη, Ανέστη Καραφουλίδη δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

 

   Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Ανέστη Καραφουλίδη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Αριστερίδης και αντίστοιχα.

    Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Γεώργιου Χαΐτίδη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Δημήτριος  Πολυχρονίδης και αντίστοιχα

    Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Κωνσταντίνου Σερσέμη τις αρμοδιότητες ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ευθύμιος Παπάς και αντίστοιχα .

 

     Για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων θα εφαρμόζονται οι σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η ισχύουσα νομοθεσία .

    Τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος  κ. Ιωάννης Αριστερίδης.

 

Εντεταλμένοι σύμβουλοι στον Δήμο Εορδαίας :

Ο Δήμαρχος Εορδαίας Σάββας Ζαμανίδης ανακοίνωσε τους κάτωθι εντεταλμένους συμβούλους του Δήμου Εορδαίας :

 1. Για την Οργάνωση και διεύρυνση των Δημοσίων Σχέσεων και Προβολή του Δήμου Εορδαίας, αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Θεοδοσιάδης.
 2. Για θέματα συντήρησης και διαχείρισης υποδομών για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, όπως έργων οδοποιίας, συστημάτων άρδευσης, αντιπλημμυρικών και εγγειοβελτιωτικών έργων, αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ευστάθιος Κατσίδης.
 3. Για θέματα Ανακύκλωσης και κοιμητηρίων ( Καθαριότητα , ευπρεπισμός, λειτουργία και φύλαξη), αναλαμβάνει ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κοσμάς Σιδηρόπουλος

 ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ (2017) : ΩΖΟΚΩΡ6-ΗΩΖ

 (*)  Συμπληρωματική απόφαση ορισμού αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχου (Αρ. Πρωτ. 23941/11-7-2017 ) :  67ΒΒΩΡ6-ΟΣΛ


ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ (2014) : ΩΦΞΒΩΡ6-ΣΧΙ

Accessibility
Κλείσιμο