Αναστολή λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας

Αναστολή λειτουργίας του 15ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας
January 30, 2020
Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας
January 31, 2020

Αναστολή λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 31/1/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 2333
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -43-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ: 6ΒΒ3ΩΡ6-ΧΚΞ

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00

Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Η υπ αρίθμ. 4/3η/31-1-2020 Πράξη της Προϊσταμένης του 5ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
  5. Την άμεση ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου επειδή απουσιάζουν όλοι οι μαθητές, λόγω της εποχικής γρίπης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του 5ου  Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας, στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2020 ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, λόγω απουσίας όλων των μαθητών και για προληπτικούς λόγους.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                            

–  Δ/νση Α/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  15ο Νηπιαγωγείο

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

6%ce%b2%ce%b23%cf%89%cf%816-%cf%87%ce%ba%ce%be_5%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf_%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%88

Accessibility
Κλείσιμο