Αναστολή λειτουργίας του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας
January 31, 2020
Ημερίδα “Το μέλλον της ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία”
February 4, 2020

Αναστολή λειτουργίας του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

ptolemaios
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 3/2/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 2622
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -52-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ: ΩΤΘΩΩΡ6-22Γ
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00
Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Την υπ αρίθμ. 5/3-2-2020 Πράξη του συλλόγου διδασκόντων του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
  5. Την άμεση ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω της εποχικής γρίπης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας, στις 4 & 5 Φεβρουαρίου 2020 ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, λόγω απουσίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών και για προληπτικούς λόγους.


Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                            

–  Δ/νση Α/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  4ο Νηπιαγωγείο Πτολεμαΐδας

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83_4%ce%bf-%ce%bd%ce%b7%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%bf_%cf%89
Accessibility
Κλείσιμο