Αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας στις 10/1/2020

Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και σπουδές Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 από τα έσοδα του κληροδοτήματος ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
January 8, 2020
Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων Μελετητών Δ.Ε – Εργοληπτών Δ.Ε. έτους 2020
January 13, 2020

Αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας στις 10/1/2020

ptolemaios

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ               Πτολεμαϊδα 9/1/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                Αρ. Πρωτ. 325
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                               Αρ. Απόφ. Δημάρχου: -8-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                           ΑΔΑ: Ψ471ΩΡ6-8ΝΡ
Τηλέφωνο : +30 246 335 01 00

Fax : +30 246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr
Website: http://www.ptolemaida.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 200/1998 και του άρθρου 5 του Π.Δ. 201/1998.
  4. Την άμεση ανάγκη εργασιών καθαρισμού του σχολείου κατόπιν μυοκτονίας και απολύμανσης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του 2ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας στις 10/1/2020 ημέρα Παρασκευή, λόγω εργασιών καθαριότητας του σχολείου.

 

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                            

–  Δ/νση Α/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  2ο Νηπιαγωγείο Πτολ/δας

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

Accessibility
Κλείσιμο