Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας

Αναστολή λειτουργίας του 5ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαϊδας
January 31, 2020
Αναστολή λειτουργίας του 4ου Νηπιαγωγείου Πτολεμαΐδας.
February 4, 2020

Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 31/1/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 2389
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -47-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ: 6ΒΕ9ΩΡ6-ΘΨΤ

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00

Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Το υπ αρίθμ. 28/31-1-2020 έγγραφο της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας.
  5. Την άμεση ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου επειδή απουσιάζει η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών, λόγω της εποχικής γρίπης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Ολυμπιάδας, στις 3 & 4 Φεβρουαρίου 2020 ημέρες Δευτέρα και Τρίτη, λόγω απουσίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των μαθητών και για προληπτικούς λόγους.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                            

–  Δ/νση Α/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  15ο Νηπιαγωγείο

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

6%ce%b2%ce%b59%cf%89%cf%816-%ce%b8%cf%88%cf%84_%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b1_%ce%bf%cf%81%ce%b8%ce%b7-%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7
Accessibility
Κλείσιμο