Αναστολή λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Πτολεμαϊδας 12 και 13 Φερβουαρίου 2020

Διεύθυνση Αστυνομίας Κοζάνης: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Πτολεμαϊδα κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης ολιγόχρονης διάρκειας
February 11, 2020
Σύγκλιση Συνεδρίασης του Δ.Σ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
February 12, 2020

Αναστολή λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Πτολεμαϊδας 12 και 13 Φερβουαρίου 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 11/2/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 3411
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -79-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ64ΞΝΩΡ6-ΥΟΦ
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00
Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Την υπ αρίθμ. 17/11-2-2020 Πράξη του συλλόγου διδασκόντων του ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας .
  5. Την άμεση ανάγκη για απολύμανση και καθαριότητα του σχολικού κτηρίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας, στις 12 & 13 Φεβρουαρίου 2020 ημέρες Τετάρτη και Πέμπτη, λόγω εργασιών απολύμανσης και καθαριότητας του σχολικού κτηρίου.

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                           

–  Δ/νση Δ/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  ΕΕΕΕΚ Πτολεμαΐδας

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b5%ce%b5%ce%b5%ce%b5%ce%ba-%cf%80%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%bc%ce%b1%ce%b9

Accessibility
Κλείσιμο