Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 6 Φεβρουαρίου 2020 – Κανονικά η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών

Ημερίδα “Το μέλλον της ενέργειας στην Δυτική Μακεδονία”
February 4, 2020
ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π: Ανακοίνωση για σύμβαση μίσθωσης έργου ΣΜΕ 1/2020
February 6, 2020

Αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας στις 6 Φεβρουαρίου 2020 – Κανονικά η λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 5/2/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 2890
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -55-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ ΩΥΝ6ΩΡ6-9ΣΗ
Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00
Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Εορδαίας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Την άμεση ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την αναστολή λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του Δήμου Εορδαίας (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) στις 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

 

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

 

 

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

 

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                           

–  Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

 

%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%86%ce%b1%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%83%cf%87%ce%bf
Accessibility
Κλείσιμο