Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ασβεστόπετρας

Πρόσκληση για λογιστική υποστήριξη Γραφείου Σχολικής Επιτροπής Α-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Εορδαίας
January 28, 2020
Κοπή πίτας ΑΚΑ Δελφίνια Πτολεμαϊδας
January 29, 2020

Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Ασβεστόπετρας

ptolemaios

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Πτολεμαϊδα, 29/1/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                  Αρ. Πρωτ. 2092
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ                                                Αριθμ. Απόφ. Δημάρχου : -39-
Γραφείο Δημάρχου                                                ΑΔΑ: 6ΦΜ9ΩΡ6-ΚΓΕ

Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 15
Τηλέφωνο: 246 335 01 00

Fax :246 335 01 50
E-Mail: grdhmarxou@ptolemaida.gr

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ασβεστόπετρας.

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 75 παρ. 1 περιπτ. Στ υπο περιπτ. 27 του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 Ν.3852/2010 [ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ.Α΄] «Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.4 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109/Α/1-8-2017).
  4. Το υπ αρίθμ. 20/29-1-2020 έγγραφο της Δ/ντριας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ασβεστόπετρας.
  5. Την άμεση ανάγκη για την αναστολή λειτουργίας του σχολείου, για προληπτικούς λόγους καθώς και η λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό της εποχικής γρίπης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ασβεστόπετρας στις 30 & 31 Ιανουαρίου 2020, ημέρες Πέμπτη και Παρασκευή, για προληπτικούς λόγους.

 

 

   Κοινοποίηση :                                                                                                                                            

–  Δ/νση Α/θμιας Εκ/σης Κοζάνης

–  Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ασβεστόπετρας

   Εσωτερική Διανομή :

–  Γρ. Δημάρχου

– Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Ο Δήμαρχος Εορδαίας

Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1%cf%83_%ce%b1%cf%83%ce%b2%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1_%ce%b4

Accessibility
Κλείσιμο