ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
November 10, 2016
Πρόσκληση Χαμένες Γενιές Χαμένες Αγάπες
November 15, 2016

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ & ΟΙΚ/ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

& ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανανέωση αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών

Το Τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Χορήγησης Αδειών λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης & Τουρισμού με αρ. πρωτ. 115125/2-11-16(σχετ. Κ1-1773)
  2. Την με αρ. απόφ. 382/2014 του Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας

 

Σας ενημερώνει ότι η κατάθεση των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για την ανανέωση των αδειών επαγγελματιών πωλητών αγορών του Δ. Εορδαίας θα πραγματοποιείται  έως και τις 30/12/16.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

  1. Αίτηση
  2. βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
  3. βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
  4. Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,
  5. βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
  6. πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση (για όσους πωλούν τρόφιμα)
  7. στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Μετά τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από την υπηρεσία και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, ο ενδιαφερόμενος θα καταθέσει δύο φωτογραφίες, για την ανανέωση της άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

 

Η Αναπλ. Δ/ντρια

 

Αγγελίδου Φωτεινή

Αγρονόμος Τοπογράφος

Accessibility
Κλείσιμο