ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗΜΕΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ “ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΟΠΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ”
October 11, 2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
October 16, 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΜΗΜΕΔ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Πτολεμαΐδα 12-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 21632
ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Δ/νση Τ.Υ
Τηλ: 2463 0 27066

 

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω ΜΗΜΕΔ.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Εορδαίας, κατ΄εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 (ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ. Β’) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ.) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού έργου της παρ.8η του άρθ. 221 του Ν.4412/2016.
Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για την συγκρότηση Επιτροπών διαγωνισμού των κάτωθι  αναφερόμενων έργων. Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής μετέχουν όλα τα μέλη της Αναθέτουσας Αρχής που είναι καταχωρημένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο (Μη.Μ.Ε.Δ.) και συγκεντρώνουν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Η επιτροπή του άρθ. 5 της υπ’ αριθμ ΔΝΣ/61034/ΦΝ466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε σε ετήσια βάση για διεξαγωγή κληρώσεων ΜΗΜΕΔ, με την υπαρίθμ 57/2018 Α.Ο.Ε είναι διμελής και αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους :

1 Καλλιρρόη Μπογδάνη ΤΕ Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών
2 Θεοδώρα Καλλού ΠΕ Διοικητικού
Έργο της παραπάνω επιτροπής είναι η ηλεκτρονική κλήρωση και η σύνταξη του σχετικού πρακτικού διενέργειας της κλήρωσης.

 

Για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό των κάτωθι έργων:

« Εργασίες συντήρησης κτηρίου, βελτίωσης αύλειου χώρου και ανακατασκευή στέγης στο Γυμναστήριο του Γυμνασίου Αναρράχης- Εμπορίου», προϋπολογισμού 126.000,00 ευρώ  (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ-ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ), αρ.μελέτης 6/2018

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18-10-2018 και ωρα 09:00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr).
Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:
α.) του Δήμου Εορδαίας: www.ptolemaida.gr και
β) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: www.ggde.gr

 

Ο Δ/ντής Τ.Υ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Accessibility
Κλείσιμο